от Май до Юли 2018 (предстоящ прием)

BG16RFOP002-2.010 Насърчаване на предприемачеството

[ РЕЗЮМЕ НА ПРОЦЕДУРАТА ]
ЦЕЛ: Създаване и развитие на нови предприятия в приоритетни сектори на Националната стратегия за насърчаване на малките и средните предприятия 2014-2020 г. и специфични сфери, свързани с преодоляването на европейски и регионални предизвикателства;
КОЙ: микро, малки и средни предприятия юридически лица или еднолични търговци, регистрирани след 31.12.2016 г. съгласно Търговския закон или Закона за кооперациите;
РАЗХОДИ: за възнаграждения на квалифициран персонал, машини, оборудване, софтуер, наем на работни помещения, режийни разходи (ток, вода, отопление, телефон и интернет) и разходи за офис консумативи, разходи за външни услуги – в т.ч. бизнес модел, изработване на икономическа оценка, финансова оценка и техническа оценка на продукти (стоки или услуги), разработване на технологии за производство на продукти (стоки), пазарни анализи и проучвания, маркетингови планове, създаване на интернет страница, разходи за участие в събития в страната и чужбина (семинари, конференции, изложения) разходи за командировки (пътни, дневни и квартирни) и др.;
ФИНАНСИРАНЕ: от 50.000,00 лв. до 200.000,00 лева – и – до 80% финансиране
ОБЩ БЮДЖЕТ: 67.227.768,06 лв. (34.373.012,00 евро)

до Май 2018 (отворен прием)

BG05M9OP001-4.003 Транснационални партньорства

[ РЕЗЮМЕ НА ПРОЦЕДУРАТА ]
ЦЕЛ: Операцията цели да допринесе за трансфера и въвеждането на социални иновации, добри практики, партньорски подходи към намиране на решения за общи проблеми, изграждане на специфични умения за партньорство и др., в сферите на пазара на труда, социалното включване, здравеопазването, равните възможности и недискриминацията, условията на труд и изграждането на административния капацитет в тях;
КОЙ: работодатели, общини, администрации и др.;
РАЗХОДИ: за възнаграждения и командировки за обмен на персонал, ръководители на програми и проекти, наем на помещения и режийни разходи (ток, вода, отопление, телефон и интернет) и разходи за офис консумативи, разходи за външни услуги – в т.ч. изготвяне на специфични анализи и изследвания на опита на други държави?членки, обучения, организация на публични събития, семинари, работни дискусии и обучения с цел насърчаване обмена на опит, информация, добри практики и иновативни подходи между партньорите и другите заинтересованите страни и др.;
ФИНАНСИРАНЕ: от 50.000,00 лв. до 200.000,00 лева – и – до 100% финансиране финансиране
ОБЩ БЮДЖЕТ: 4.389.000,00 лв.

от Април до Юни 2018 (предстоящ прием)

Подобряване на производствения капацитет и развитие на специализирани услуги за МСП и ИКТ

ЦЕЛ: Подобряване на производствените процеси, повишаване на производствения капацитет и капацитета за управление с цел засилване на експортния потенциал на предприятията;
КОЙ: микро, малки и средни предприятия юридически лица или еднолични търговци, очаквано от производствените сектори;
РАЗХОДИ: за машини, оборудване, софтуер, разходи за външни услуги – в т.ч. разработване, внедряване и сертифициране на системи за управление на качеството, разработване и въвеждане на базирани на ИКТ системи и приложения за управление на бизнеса и др.;
ФИНАНСИРАНЕ: от 100.000,00 лв. до 1.000.000,00 лева – и – от 25% до 70% финансиране
ОБЩ БЮДЖЕТ: 150.598.910,00 лв. (77.000.000,00 евро)

от Септември до Ноември 2018 (предстоящ прием)

Развитие на иновационни клъстери

ЦЕЛ: Предоставяне на подкрепа за създаване и развитие на иновационни клъстери в България;
КОЙ: иновационни клъстери, които са обединения – юридически лица или обединения, които не представляват юридически лица;
РАЗХОДИ: за ДМА и ДНА (вкл. софтуер), разходи за персонал, административни разходи, вкл. режийни разходи;
ФИНАНСИРАНЕ: от 200.000,00 лв. до 500.000,00 лева – и – 65% финансиране
ОБЩ БЮДЖЕТ: 29.924.199,00 лв. (15.300.000,00 евро)

от Декември 2018 до Февруари 2019 (предстоящ прием)

Стимулиране внедряването на иновации в предприятията

ЦЕЛ: Предоставяне на фокусирана подкрепа на българските предприятия за внедряване на иновации и иновативна инфраструктура за подпомагане на процеса на комерсиализация на нови продукти;
КОЙ: микро, малки, средни и големи предприятия юридически лица или еднолични търговци;
РАЗХОДИ: за ДМА и ДНА (вкл. софтуер), пряко свързано с внедряването на иновацията, разходи за външни услуги – в т.ч. консултантски и помощни услуги в подкрепа на иновацията, както и инвестиционна подкрепа за тематично фокусирани лаборатории и др.;
ФИНАНСИРАНЕ: от 100.000,00 лв. до 1.000.000,00 лева – и – от 25% до 70% финансиране
ОБЩ БЮДЖЕТ: 107.570.650,00 лв. (55.000.000,00 евро)