Програма за 2018 година.

 

НОЕМВРИ 2017 – АПРИЛ 2018 (отворен прием)
BG16RFOP002-3.004 Подкрепа за пилотни и демонстрационни инициативи за ефективно използване на ресурсите

КОЙ: микро, малки и средни предприятия с минимум три приключени финансови години (2014, 2015 и 2016 г.), които осъществяват дейност съгласно КИД-2008 в сектор C „Преработваща промишленост”;
ЦЕЛ: Повишаване на ресурсната ефективност на предприятията чрез прилагане на нови решения, техники и методи;
РАЗХОДИ: за машини, съоръжения, оборудване, представляващи ДМА; права върху патенти, лицензи, „ноу-хау“, разработване на софтуер, специализирани компютърни приложения за дизайн и разработване на продукти или процеси и др., представляващи ДНА; консултантски услуги от инженерно-технически характер и др.;
ФИНАНСИРАНЕ: от 200.000,00 лв. до 1.500.000,00 лева – и – между 35 и 70% финансиране, според категорията предприятие, избрания режим на подкрепа и мястото на изпълнение на проекта.
ОБЩ БЮДЖЕТ НА ПРОЦЕДУРАТА: 71.644.656,11 лв. (36.631.331,00 евро)

ДЕКЕМВРИ 2017 – ФЕВРУАРИ 2018 (предстоящ прием)
BG16RFOP002-2.010 Насърчаване на предприемачеството

КОЙ: микро, малки и средни предприятия юридически лица или еднолични търговци, регистрирани след 31.12.2016 г. съгласно Търговския закон или Закона за кооперациите;
ЦЕЛ: Създаване и развитие на нови предприятия в приоритетни сектори на Националната стратегия за насърчаване на малките и средните предприятия 2014-2020 г. и специфични сфери, свързани с преодоляването на европейски и регионални предизвикателства;
РАЗХОДИ: за възнаграждения на квалифициран персонал, машини, оборудване, софтуер, наем на работни помещения, режийни разходи (ток, вода, отопление, телефон и интернет) и разходи за офис консумативи, разходи за външни услуги – в т.ч. бизнес модел, изработване на икономическа оценка, финансова оценка и техническа оценка на продукти (стоки или услуги), разработване на технологии за производство на продукти (стоки), пазарни анализи и проучвания, маркетингови планове, създаване на интернет страница, разходи за участие в събития в страната и чужбина (семинари, конференции, изложения) разходи за командировки (пътни, дневни и квартирни) и др.
ФИНАНСИРАНЕ: от 50.000,00 лв. до 200.000,00 лева – и – до 80% финансиране.
ОБЩ БЮДЖЕТ НА ПРОЦЕДУРАТА: 67.227.768,06 лв. (34.373.012,00 евро)

ФЕВРУАРИ 2018 – МАЙ 2018 (предстоящ прием)
Транснационални партньорства

КОЙ: работодатели, общини, администрации и др.;
ЦЕЛ: Операцията цели да допринесе за трансфера и въвеждането на социални иновации, добри практики, партньорски подходи към намиране на решения за общи проблеми, изграждане на специфични умения за партньорство и др., в сферите на пазара на труда, социалното включване, здравеопазването, равните възможности и недискриминацията, условията на труд и изграждането на административния капацитет в тях.;
РАЗХОДИ: за възнаграждения и командировки за обмен на персонал, ръководители на програми и проекти, наем на помещения и режийни разходи (ток, вода, отопление, телефон и интернет) и разходи за офис консумативи, разходи за външни услуги – в т.ч. изготвяне на специфични анализи и изследвания на опита на други държави-членки, обучения, организация на публични събития, семинари, работни дискусии и обучения с цел насърчаване обмена на опит, информация, добри практики и иновативни подходи между партньорите и другите заинтересованите страни и др.
ФИНАНСИРАНЕ: от 50.000,00 лв. до 391.166,00 лева – и – до 100% финансиране.
ОБЩ БЮДЖЕТ НА ПРОЦЕДУРАТА: 3.500.000,00 лв.

АПРИЛ 2018 – ЮНИ 2018 (предстоящ прием)
Подобряване на производствения капацитет и развитие на специализирани услуги за МСП и ИКТ

КОЙ: микро, малки и средни предприятия юридически лица или еднолични търговци;
ЦЕЛ: Подобряване на производствените процеси, повишаване на производствения капацитет и капацитета за управление с цел засилване на експортния потенциал на предприятията;
РАЗХОДИ: за машини, оборудване, софтуер, разходи за външни услуги – в т.ч. разработване, внедряване и сертифициране на системи за управление на качеството, разработване и въвеждане на базирани на ИКТ системи и приложения за управление на бизнеса и др.
ФИНАНСИРАНЕ: от 100.000,00 лв. до 1.000.000,00 лева – и – от 25% до 70% финансиране.
ОБЩ БЮДЖЕТ НА ПРОЦЕДУРАТА: 150.598.910,00 лв. (77.000.000,00 евро)

ДЕКЕМВРИ 2018 – ФЕВРУАРИ 2019 (предстоящ прием)
Внедряване на иновации в предприятията

КОЙ: микро, малки, средни и големи предприятия юридически лица или еднолични търговци;
ЦЕЛ: Предоставяне на фокусирана подкрепа на българските предприятия за внедряване на иновации и иновативна инфраструктура за подпомагане на процеса на комерсиализация на нови продукти;
РАЗХОДИ: за ДМА и ДНА (вкл. софтуер), пряко свързано с внедряването на иновацията, разходи за външни услуги – в т.ч. консултантски и помощни услуги в подкрепа на иновацията, както и инвестиционна подкрепа за тематично фокусирани лаборатории и др.
ФИНАНСИРАНЕ: от 100.000,00 лв. до 1.000.000,00 лева – и – от 25% до 70% финансиране.
ОБЩ БЮДЖЕТ НА ПРОЦЕДУРАТА: 107.570.650,00 лв. (55.000.000,00 евро)