Новини | Огра

Новини. Вижте актуални новини, свързани с националните и европейски фондове

Отворена е подмярка 8.6 „Инвестиции в технологии за лесовъдство и в преработката, мобилизирането и търговията с горски продукти“

Публикувано на май 2, 2018 · Публикувано в Новини

В срок до 31.07.2018 г. подмярка 8.6 „Инвестиции в технологии за лесовъдство и в преработката, мобилизирането и търговията с горски продукти“ от Програма за развитие на селските райони е оворена за.. Още…

Конкурс за финансиране на проекти насочени към хора с трайни увреждания

Публикувано на април 23, 2018 · Публикувано в Новини

Агенцията за хората с увреждания (АХУ) обявява конкурс за финансиране на проекти, насочени към интегриране на хора с трайни увреждания в обичайна работна среда, чрез осигуряване на достъп, приспособяване и.. Още…

Отворени консултантски дни за Подмярка 6.4.1

Публикувано на април 18, 2018 · Публикувано в Новини

На 25 и 26 април, 2018 г. Огра ЕООД съвместно с Амрон ЕООД организират отворени консултантски дни за Подмярка 6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности” от Програма за развитие.. Още…

Нова покана по схемата за насърчаване използването на електрически превозни средства

Публикувано на април 5, 2018 · Публикувано в Новини

За четвърти път Националния доверителен екофонд (НДЕФ) отправя покана в рамките на Инвестиционна програма за климата (ИПК). Набирането на проекти по схемата започва от 29 март и е до 31.. Още…

Предстои нова сесия на Националния иновационен фонд за 2018 г.

Публикувано на · Публикувано в Новини

Сесията на Националния иновационен фонд през 2018 г. ще се проведе по много по-съкратена и обективна процедура, съобщиха от Министерство на икономиката. За бюджет от 5 млн. лв. ще могат.. Още…

Увеличават бюджета на две процедури по ОП РЧР 2014-2020

Публикувано на март 12, 2018 · Публикувано в Новини

Официално са публикувани и резултатите по процедура BG05M9OP001-2.010 „Развитие на социалното предприемачество“ и по процедура BG05M9OP001-1.023 „Подкрепа за предприемачество“. И за двете процедури се планира увеличаване на бюджета и финансиране.. Още…

Отворен е прием на проекти по процедура „Транснационални партньорства”

Публикувано на март 1, 2018 · Публикувано в Новини

Стратира приема на проектни предложения по програма BG05M9OP001-4.003 ТРАНСНАЦИОНАЛНИ ПАРТНЬОРСТВА С цел подпомагане и насърчаване на транснационалното сътрудничество е създадена специална Платформа за транснационално сътрудничество в рамките на ЕСФ, която ще бъде основно.. Още…

Предлагат се промени в обхвата на районите за планиране

Публикувано на февруари 22, 2018 · Публикувано в Новини

МРРБ подложи на обществено обсъждане три варианта за промяна в обхвата на районите за планиране. В момента районите от ниво 2 (NUTS 2) в страната са шест – Северозападен, Северен централен, Североизточен,.. Още…

Обществени консултации относно Бъдещото поколение програми и фондове

Публикувано на · Публикувано в Новини

През следващите месеци Европейската комисия ще направи своите предложения относно БЪДЕЩОТО ПОКОЛЕНИЕ ПРОГРАМИ И ФОНДОВЕ, финансирани от бюджета на ЕС след 2020-а година. Тези предложения ще определят и приоритетните области.. Още…

НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА МЛАДЕЖТА за 2018 г.

Публикувано на · Публикувано в Новини

В срок до 09.03.2018 г. е ОТВОРЕНА за кандидатстване процедура за набиране на проектни предложения по НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА МЛАДЕЖТА за 2018 г. Допустими кандидати по нея са НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИ ОРГАНИЗАЦИИ,.. Още…