Информационни срещи за резултатите по проект SuccessBOX. SuccessBOX

Заповядайте на безплатните информационни срещи, които организираме в поредица от 6 семинара по повод изпълнението на проекта BG05M9OP001-4.001-0096-C01 „SuccessBOX”. Можете да се регистрирате за събитията от тук: