За нас.

Екипът на Огра има подготовка и познания за различни финансиращи програми и може да разработи Вашето проектно предложение, да изготви анализ и да оцени капацитета на конкретния кандидат за безвъзмездна помощ.
Стремим се да развиваме собствените си умения и да разширяваме кръга на познания, като се включваме в множество обучения, семинари, информационни дни, програми и проекти, в които участваме и доброволно.

В професионалното портфолио на фирмата включва подготовка и предоставяне на услуги по управление на проекти и провеждане на тръжни процедури на множество успешни проекта по програмите ФАР, оперативните програми във финансовите периоди  (2007 – 2013) и (2014 – 2020) – Конкурентоспособност и иновации, Развитие на човешките ресурси, Програма за развитие на селските райони, както и подготовка на проекти към Национален иновационен фонд, Фонд Научни изследвания, европейските програми MEDIA и други национални и международни програми.

Нашият екип

Веселина КупеноваВеселина Купенова

Г-жа Купенова е Управител и едноличен собственик в Огра ЕООД. Занимава се с разработка на проекти и управление от 2001 година, участва като експерт в различни работни групи и към групата за обществен диалог към Съвета за управление на средствата от ЕС, лектор и участник в множество конференции, семинари и обучения.

Гергана АтанасоваГергана Атанасова

Гергана Атанасова е Ръководител управление на проекти в Огра ЕООД, възпитаник на Математическа Гимназия “Константин Величков” и УНСС, бакалавър “Мениджмънт на недвижимата собственост” и магистър “Одитинг”. Нейните задължения са свързани с управление по организацията и администрирането на процесите по кандидатстване и управление на проекти и структурирането на проектните досиета при подаване на искания за плащане.

Стела КошоваСтела Кошова

Стела Кошова е Координатор проекти, дипломиран бакалавър “Социални дейности” с богат опит в държавната администрация. Нейните задължения са свързани с подпомагане управлението на проекти, подготовка на становища и съвети за правилното протичане на съответните проектни дейности. Г-жа Кошова участва активно в подготовка на тръжна документация и при проверка статута на допустимите кандидати.

Стефка МасалджийскаСтефка Масалджийска

Стефка Масалджийска е редовен докторант и хоноруван асистент в УНСС, с научна специалност “Икономика и управление” (Икономика на предприятието). Стефка поддържа активна комуникация с клиенти, контрагенти и партньори на компанията, отговаря за изпълнението на различни задачи, свързани с административно подпомагане на проектните дейности.

Лина КазаковаЛина Казакова

Г-жа Казакова е Главен Счетоводител във фирмата. Специалист с над двадесет години практика, Г-жа Казакова е и редактор на изданието “Международните счетоводни стандарти – практическо ръководство”. Преминала е множество счетоводни курсове, лекции и правни консултации, има опит като данъчен инспектор и в подготовката на финансови отчети при управлението на проекти.